İzmir Kurumsal Koçluğu

İşletmeler zaman içinde organizasyonel değişim geçirebilirler.Özellikle birleşme, büyüme, yaygınlaşma , küçülme, yeni bir iş alanına girme gibi durumlarda işletmelerin koçluk hizmeti almaları büyük yarar sağlar. Organizasyon Koçluğu , kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir.İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar,işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur. Organizasyon koçluğunda kurum içi "iletişim" ve "takım ruhu"esastır.Bireylerin kurumsal farkındalıkları artırılarak motivasyon ve verimlilik sağlanır.Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yapılarak,yaratıcılık geliştirilir. Kaynakların verimli kullanılması ve performans artışı ile rekabet gücü artırılır.

Kurumsal Koçluk Programı Kurumunuza Neler Kazandıracak?

Kurumsal koçluk Kurumda kişisel gelişim ve yönetim konularıyla ilgili koçluk yapar. Şirketin içindeki üst düzey yöneticilerin ve/veya ekiplere kurumsal koçluk yapılabilir. Şirketin daha verimli olabilmesi için, yöneticilerin ve çalışanların birlikte daha verimli çalışabilmek için koçluk desteği alabilirler. Kurumsal koçlukta da bireylere odaklanılır, bunun neticesinde şirket de etkilenecek ve gelişecektir.

Yaşam koçluğu ve kurumsal koçluk birbirinden farklı kavramlardır. Kurumsal koçlukta verilen hizmetler zaman zaman bireysel koçluğa kayabilir, çalışan bireyler özel yaşamlarında yaşadıkları bir şeyi kurumsal hayata taşıyor olabilirler. Bu ikisi arasındaki ayırımı iyi yapmak gerekir.

•    Takım oluşturmak, sinerji yaratmak ve geliştirmek

•    Kurum içinde etkin iletişimi yaygınlaştırmak

•    Olumsuz iletişimden kaynaklanan zaman kaybını önlemek

•    Ortak dil ve değer birliği kazanmak

•    Çözüm odaklı bir yapıya sahip olmak

•    Kurum içi Galip – Galip yaklaşımını yerleştirme

•    Değişime ve gelişime hareket kazandırmak

•    Daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmak

•    Olumsuz duygulara yol açan davranışları tanımak

•    Duygusal zekâ ile iş ve özel hayata farklı bakış açısı geliştirmek

•    Görüşleri uygun bir şekilde ifade etme veya savunmak

•    Olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak

•    İç motivasyon ve olumlu bakış açısında artmak

•    Bedensel tepkileri ve solunumu kontrol etmek

•    Etkili ve kolay gevşeme teknikleri kazanmak

•    Odaklanma gücünde artış sağlamak

•    Yaşam enerjisini arttırmak

•    İçsel ve dışsal dengeyi sağlamak

•    Kendini Tanıma, farkındalığı arttırmak – Meditasyon

   
KURUMSAL Koçluk nedir ?

Koçluk(Coaching) en kısa ve öz anlatımla; istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Hayallerimizi hedeflere dönüştüren ve bizi adım adım yaratmak istediğimiz geleceğe taşıyan bütünsel bir sistemdir. Kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Koçluk, performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılmasında en hızlı yöntemdir. Koçluk sürecinin başlangıcı, ortası ve ölçülebilir sonuçları ile sınırları vardır.
Koçluk uygulayan kurumlar, çalışanlarının vizyonları ile organizasyonun vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performanslarını artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.Koçluk sisteminin kurulması ve koçluk ortamının yaratılması için önce kurumlarla bir dizi görüşme yapılmaktadır. Bu görüşmeler, CEO dahil tüm çalışanları kapsamaktadır. Görüşmelerin sonunda, koçluk ortamının yaratılması için gerekli fiziki ve beşeri alt yapı oluşturulmaktadır.
Kurumsal Koçluk, kurumsal farkındalık kazandırır.Vizyon,misyon ve hedefler belirlenir. İşletmelerin bulunduğu nokta ile hedefleri arasındaki mesafe saptanır ve tüm çalışanlar, işletmenin hedeflerine odaklanır. Stratejik planlama yapılır ve yol haritaları oluşturulur.

Kurumsal Koçluk çalışmalarında kurum içi “iletişim” ve “takım ruhu”esastır. Tüm çalışanların görüşleri dikkate alınır,farklı konularda beyin fırtınaları yaratılarak çalışanların tümü çözümün parçası haline getirilir.

Kurumsal Koçluk ile ;

-Liderlik.

-Vizyon geliştirme,

-Karar verme süreçlerine dair yaklaşımlar,

-Motivasyonu güçlendirme,

-Kariyer beklentilerine ulaşma,

-Kurumdaki bireyler arasındaki uyum,

-Kişilerin içlerindeki liderlik becerilerinin ortaya çıkarılması,

-Olayların içten ve dıştan bakarak değerlendirilmesi,

-Performanslarının değerlendirilmesi,

-Hedef koyma ve uygulama kolaylıkları sağlar.

Koçluk hizmeti alan şirketler için bu çalışmalar, ciddi bir insan kaynakları yatırımının göstergesidir. Şirketler, çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla bir çok açıdan hem yüksek performanslı çalışanlara sahip olmakta hem de takım, moral çalışmaları ve kendilerini tanımaları yönünde iyileşmeye ve gelişmeye olanak sağlamaktadırlar.
Kurumlarda belirlenen çalışanlarla hem bireysel koçluk hem de takım koçluğu çalışmaları yapılabilmektedir.

Kurumsal Koçluk Çalışmaları;

Kurumsal Koçluk ( Bireylerle birebir yapılan Koçluk çalışması )

* Takım Koçluğu ve

* Satış Koçluğu alanlarında yapılmaktadır.

Koç kime denir? Bir koçun taşıması gereken özellikler nelerdir?

Koç, yukarıda verilen tanımda belirtilen hizmeti icra eden kişidir. Yani koçlar, danışanlarının net gelecek resimleri belirlemelerine ve bu gelecek resmine doğru etkin bir biçimde ilerlemelerine destek olurlar. Bunu yaparken danışanlarının ulaşmak istedikleri gelecek resmi bağlamında etkin ve etkin olmayan davranışlarının, düşünüşlerinin ve tutumlarının farkına varıp bunları etkin davranış, düşünüş ve tutumlarla değiştirmelerine yardımcı olurlar. Yani aslında danışanlarını hedeflerine taşımak yerine, kendilerini hedefe taşıyacak kaynakları ve becerileri edinmelerine destek olurlar. Bu açıdan koçluk, bir performans desteğinden çok, bir öğrenme deneyimidir. Koçluk mesleğine soyunan kişilerin de doğal olarak bu hizmeti verebilecek ve bu öğrenme sürecini destekleyecek alt yapıya sahip olması önemlidir. Bu altyapıyı oluşturan en önemli öğeler şunlar:

• Mesleki eğitim: En başarılı koçlara baktığımızda hemen hemen hepsinin koçluk meslek eğitimi dışında müspet bilimler
veya sosyal bilimler alanlarından (mühendislik, ekonomi, psikoloji, işletme, vb.) birinde veya birden fazlasında ciddi bir akademik eğitimleri olduğunu da görüyoruz.

• Tecrübe: Koçluk, üniversiteden mezun olur olmaz yapılacak bir meslek değil. Hizmet verdiğimiz danışanlar, yaşamlarında belirli dönüm noktalarında desteğe ihtiyaç duydukları için karşımıza geliyorlar ve çoğu da mesleki ve özel yaşamlarının belli bir noktasına gelmiş kişiler. Bu açıdan kendilerinin içinde bulunduğu durumu anlayabileceklerine inandıkları ve kendilerine yol gösterme konusunda güven duyabilecekleri, aynı dili konuşan bir kişi ile çalışmaları önemli. Bu açıdan koçluk genellikle ikinci kariyer olarak icra edilen bir meslek.

• Koçun kendi gelişim yolculuğu: koçluk, ve bir başkasına destek vermeyi içeren her meslek, gerçekten hizmeti verenin kendi zayıf ve güçlü yanlarını, gelişmiş ve gelişmemiş taraflarını bütün çıplaklığı ile ortaya koyar. Bu açıdan iyi bir koç, hiç bitmeyen bir gelişim süreci olan kişidir.

Kurumsal koçluğun kuruma katkıları nelerdir?

Kurum çatısı altında gerçekleştirilen koçluk çalışmalarının yukarıdaki maddede bahsedilen bireysel getirileri yanında kuruma da çok ciddi faydaları olabilir. Ancak her koçluk çalışması, amaçlanan faydalara göre tasarlanacağı için, bu faydalar kurumdan kuruma ve çalışmadan çalışmaya değişebilir.Örneğin bir koçluk çalışması kuruma şu katkıları sağlayabilir:

• Artan üretkenlik

• Yetenekli liderlerin kurumda tutulması

• Yönetim kalitesinde yükselme

• İş sonuçlarının iyileşmesi

• Artan takım çalışması ve iletişim

• Artan çalışan memnuniyeti

• Artan müşteri memnuniyeti

• Azalan çatışmalar

Kurumsal Koçluk Hizmeti Süreci Nasıl İşler?


Koçluk çalışması, özellikle kurum çatısı altında gerçekleşenler bir kaç aşamadan oluşur:

• Öncelikle çalışma hedeflerinin belirlenmesi ve üzerinde mutabık kalınması. Bu aşamada danışan ve koç, ve eğer kurumsal bir çalışmaysa danışanın kurumu beraberce çalışarak çalışma hedeflerini belirlerler.

• Veri toplama: Özelliklekurumsal çalışmalarda önemli olan bu aşamada, çeşitli anketler, 360 değerlendirmeler, kişilik envanterleri gibi enstrumanlar kullanılarak danışan hakkında veri toplanır.

• Kişisel Gelişim Raporu ve geri bildirim: Bu toplanan veriler, koçu tarafından danışanla paylaşılır, güçlü yanları ve geliştirmesi gerken yanlar belirlenir, istenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli çalışma ve gelişim planı beraberce hazırlanır.

• Koçluk çalışması: Koç ve danışanı daha sonra düzenli görüşmeler ile bu hedeflere doğru gelişim planı dahilinde çalışırlar. Bu görüşmeler genellikle haftalık veya iki haftada bir gerçekleşir. Görüşme aralarında da danışan koçuna telefonla veya e-maille ulaşarak destek alabilir. Böyle bir çalışma hedeflere göre 3 ay ile 1 yıl arasında sürebilir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almaniz yeterli olacaktir.

İzmir Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yâda 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Kurumsal Koçluk Eğitimi için tıklayabilirsiniz. İzmir Karşıyaka Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için +90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Karşıyaka Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz. Muğla Kurumsal Koçluk eğitimlerimiz için +90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz. Denizli Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için +90(258) 213 09 99 - +90(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli Kurumsal Koçluk Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz. Antalya  Kurumsal Koçluk  eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yâda 0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Kurumsal Koçluk  Eğitimi İçin tıklayabilirsiniz.
Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk - koçluk - koçluk merkezi - kurumsal koçluk nedir -

İlgili Diğer Yazılar

Yorumlar